Stadgar

STADGAR

 

Stadgar för Silverwings MCC beslutade 2013-01-19

 • 1 Föreningens firma
  Föreningens firma är Silverwings MCC.
 • 2 Föreningsform
  Nordmaligs MCC är en på demokratisk grund, partipolitiskt och religiöst obunden
  ideell förening som drivs helt utan enskilt vinstintresse.
 • 3 Ändamål
  Silverwings MCC ska vara attraktiv för alla som är intresserade av motorcyklar och
  motorcyklism. Klubben har till uppgift att verka för motorcyklismens intresse och tillvarata
  medlemmarnas intresse avseende användandet av sina motorcyklar. Klubben är öppen för
  alla som är villiga att stödja stadgarna.
 • 4 Organisation

4.1 Klubben
Klubben är en lokalorganisation och består av till klubben anslutna medlemmar.
4.2 Beslutande organ
Klubbens beslutande organ är årsmötet och när årsmötet inte är samlat styrelsen.
Varje röstberättigad medlem i klubben äger förutom rösträtt, också förslags- och
yttranderätt vid årsmötet.
4.3 Kommittéer, arbetsgrupper
För verksamhet som inte regleras av dessa stadgar gäller föreskrifter från årsmötet eller
styrelsen.

 • 5 Medlemskap

5.1 Huvudmedlem
Medlemskap erhålls av fysisk person genom inbetalning till klubben av den medlemsavgift
som årsmötet beslutat om.

 • 6 Årsmöte

6.1 Tidpunkt
Ordinarie årsmöte äger årligen rum under jan- feb månad, vid en tidpunkt som beslutas
av styrelsen.
6.2 Plats
Plats för årsmötet beslutas av styrelsen.
6.3 Kallelse
Kallelse sker genom mail, post och på klubbens hemsida senast sex veckor före
Stadgar för Silverwings MCC beslutade 2013-01-19
årsmötet.
6.4 Motioner, förslag
Förslag till årsmötet skall, för att kunna behandlas, vara styrelsen tillhanda senast:
•  15 september för förslag gällande stadgeändring
• 30 dagar före årsmötet för andra förslag
Samtliga medlemmar har rätt att lämna förslag att behandlas av årsmötet. Förslag
föreläggs årsmötet tillsammans med styrelsens yttrande.
6.5 Röstning, rösträtt
Varje vid årsmötet närvarande medlem som upptagits i röstlängden äger en röst. För att
upptas i röstlängden krävs att medlemmen kan styrka sitt medlemskap t.ex. genom att
uppvisa ett giltigt medlemskort i klubben.
Alla frågor, utom de rörande stadgeändringar och klubbens upplösande, avgörs med enkel
majoritet. Omröstning genomförs med handuppräckning.
Sluten omröstning kan endast begäras vid person – och/eller förtroendefrågor. Vid lika
röstetal har årsmötesordföranden utslagsröst, utom vid personval, då lottning avgör.
6.6 Ärenden vid årsmöte
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets
protokoll
4. Fastställande av röstlängd
5. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
6. Godkännande av dagordningen
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt framläggande av resultat- och
balansräkning
8. Föredragning av revisionsberättelse
9. Beslut angående
– fastställande av resultat- och balansräkning
– ansvarsfrihet för styrelsen
10. Behandling av ärenden som stadgeenligt framlagts av klubbens medlemmar, samt
förslag från styrelsen
Stadgar för Silverwings MC beslutade 2013-01-19
11. Fastställande av verksamhetsinriktning
12. Fastställande av arbetsordning för RO och övriga verksamhetsansvariga
13. Fastställande av medlemsavgift
14. Val av ordförande
15. Val av övriga ledamöter till styrelsen
16. Val av revisor samt revisorsuppleant
17. Val av valberedning
18. Övriga ärenden. Inga för klubben bindande beslut kan fattas under denna punkt
19. Årsmötets avslutande

 • 7 Extra årsmöte
  Extra årsmöte kan sammankallas av styrelsen på eget initiativ eller på begäran av revisor.
  Begäran från revisor skall ske skriftligen, med angivande av skäl.
  Kallelse till extra årsmöte sker senast två veckor före mötet genom personligt meddelande.
  Dagordning skall medfölja denna kallelse.
  Vid extra årsmöte får beslut endast fattas i ärenden som upptagits i utskickad dagordning.
  Kallar inte styrelsen inom fyra veckor till begärt extra årsmöte, äger revisorn rätt att
  utfärda kallelsen.
  Röstning och rösträtt gäller enligt § 6.5.
 • 8 Valberedning
  Valberedningen utses av årsmötet för perioden fram till nästa ordinarie årsmöte. Den skall
  bestå av minst två medlemmar, varav en är sammankallande.
 • 9 Styrelsen
  9.1 Sammansättning, mandatperioder
  Styrelsen, till vilken endast medlem är valbar, består av sex ledamöter som väljs av
  årsmötet, ordförande, sekreterare, kassör samt två suppleanter.  Styrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två ordinarie årsmöten.
  Ordföranden väljs för en mandatperiod om ett år.
  Kassör och sekreterare väljs för två år.
  9.2 Beslutsmässighet
  Styrelsen är beslutsmässig när minst fem ledamöter är närvarande vid styrelsemöte.
  Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.
  Ledamot får inte utöva sin rösträtt genom fullmakt.
  Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid
  personval då lottning avgör.
  9.3 Åligganden
  Styrelsen handhar klubbens verksamhet i enlighet med dessa stadgar och årsmötets beslut,
  samt är ansvarig inför årsmötet. Styrelsen avlägger till årsmötet verksamhets- och
  årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. Styrelsen framlägger dessutom till
  årsmötet förslag till verksamhetsinriktning samt arbetsordning för RO och övriga
  verksamhetsansvariga.
  9.4 Arbetsformer
  Styrelsens arbete leds av ordföranden som också är sammankallande.
  Styrelsen äger också rätt att utse kommittéer eller arbetsgrupper för särskilda uppgifter.
  Det åligger styrelsen att utfärda direktiv och instruktioner för dessa.
 • 10 Klubbens informationskanaler
  §10 Klubben ska använda de lämpliga och allmänt förekommande informationskanaler som
  erbjuds för att på bästa sätt nå ut till medlemmarna.
  Styrelsen ska fastställa allmänna riktlinjer för infomedias användning och innehåll. Det
  åligger den kommunikationsansvarige respektive ansvarige utgivaren att se till att dessa
  riktlinjer följs.
  § 11 Medlemsavgift
  Medlemsavgift för det kommande kalenderåret fastställs av årsmötet.
 • 12 Räkenskaper och förvaltning
  12.1 Firmateckning
  Firmatecknare utses av styrelsen.
  Stadgar för Silverwings MCC beslutade 2013-01-19
  12.2 Verksamhets- och räkenskapsår
  Klubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderåret.
  12.3 Medlemsregister mm
  Klubben skall föra register över till klubben anslutna medlemmar. Detta skall göras på
  sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt uppgifter i registret. Klubbens namn, märke
  och medlemsregister får inte användas i kommersiell verksamhet utan styrelsens
  medgivande.
 • 13 Protokoll
  Beslutsprotokoll skall föras vid årsmöte, extra årsmöte samt styrelsemöte. Protokoll skall
  vara justerat och tillgängligt för medlemmar senast tre månader efter mötet.
 • 14 Revision
  14.1 Val av revisor
  För granskning av styrelsens verksamhet och förvaltning väljer årsmötet godkänd revisor
  för tiden fram till nästa årsmöte. Valbar till post som revisor är även icke medlem.
  Årsmötet väljer en revisorssuppleant för tiden fram till nästa årsmöte.
  14.2 Tidpunkt för granskning
  Klubbens räkenskaper och handlingar ska hållas tillgängliga för granskning av revisor när så
  begärs. Dessa ska överlämnas till revisor senast 6 veckor före årsmötet och ska efter
  verkställd revision, med revisionsberättelse, vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före
  årsmötet.
 • 15 Utträde, uteslutning
  Medlem som önskar utträde ur klubben skall göra skriftlig anmälan härom. Erlagd
  medlemsavgift återbetalas inte. Ett medlemskap upphör vid kalenderårets slut, såvida det
  inte förnyats genom erläggande av fastställd medlemsavgift. Medlem som på annat sätt
  underlåtit att fullgöra sina ekonomiska skyldigheter gentemot klubben, brutit mot dessa
  stadgar, eller på annat sätt skadat klubben, kan uteslutas ur klubben av ordinarie eller
  extra årsmöte.
 • 16 Stadgeändring
  Ändring av dessa stadgar kan verkställas sedan två likalydande beslut fattats av två
  årsmöten, åtskilda minst 90 dagar i tiden. Minst ett av dessa möten ska vara ordinarie
  årsmöte. Stadgeändring kräver minst 2/3 majoritet vid vart och ett av de två årsmötena.
  Innan ändring av dessa stadgar kan godkännas, skall förslaget ha delgivits medlemmarna
  minst sex veckor före årsmötet. Beslutad stadgeändring träder omedelbart i kraft om inget
  annat sägs i beslutet.
 • 17 Upplösning av klubben
  Stadgar för Silverwings MCC beslutade 2013-01-19
  Upplösning av klubben kan verkställas sedan två likalydande beslut fattats av två årsmöten,
  åtskilda minst 90 dagar i tiden. Minst ett av dessa möten ska vara ordinarie årsmöte och
  ändringsbeslutet skall biträdas med minst 2/3 av de angivna rösterna.
  Innan beslut om upplösning av klubben fattas skall förslaget ha delgivits medlemmarna
  minst nio veckor före årsmötet.
  Efter att förslag om upplösning av klubben delgivits medlemmarna, skall styrelsen pröva
  frågan rörande den framtida förvaringen av klubbens protokoll och övriga handlingar i
  samråd med arkivmyndighet.
  Vid klubbens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till ett eller flera ostridigt ideella
  eller allmännyttiga ändamål. Beslut om detta skall fattas samtidigt med beslut om
  klubbens upplösning.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.